100 jahre elias canetti

elias canetti, 1973
© Zentralbibliothek, Zürich